ORCC Logo global

October Revolution 100: Praymer sa Sentenaryong Pagdiriwang ng Rebolusyong Oktubre ng 1917
Downloadable PDF file:
ORCC Primer for printing